O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Justyna Moszczyńska Kancelaria
Komornicza nr VI w Pabianicach zawiadamia,
że w dniu 7.06.2022 r. o godz. 10:30

w Sądzie Rejonowym w Pabianicach,ul.Partyzancka 105, sala Nr VI-VIII
odbędzie się

I   L I C Y T A C J A

niewydzielonego udziału 1/6 cześci lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego odrębną
nieruchomość położonego w Pabianicach przy ulicy Smugowej 21
zapisanego w księdze wieczystej w Wydziale Ksiąg Wieczystych SR w Pabianicach
KW LD1P/00046194/7,
należącego do dłużnika: Kukieły Katarzyny
1/6 udziału w nieruchomości oszacowana jest na kwotę 37.420,00 zł.
Cena wywołania wynosi 28.065,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest dokonać
wpłaty rękojmi w kwocie 3.742,00, zł na konto Komornika nr:
24 1020 3437 0000 1602 0018 0620 w PKO BP S.A O/Pabianice
najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Nieruchomość można oglądać 2 tygodnie przed licytacją ; w tych też dniach można oglądać akta egzekucyjne znajdujące się w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej
i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Justyna Moszczyńska

POBIERZ OPERAT

ANEKS DO OPERATU