2.2.2022 11:30, 11:45 (ul. Letniskowa 24, Konstantynów Łódzki)

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Justyna Moszczyńska Kancelaria
Komornicza nr VI w Pabianicach zawiadamia,

że w dniu 02.02.2022 r.

w Sądzie Rejonowym w Pabianicach,ul.Partyzancka 105, sala Nr VI-VIII
odbędzie się

II L I C Y T A C J A

o godz.11:30

niewydzielonego udziału 7/24 należącego do Barbary Gaweł
w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym położonej
Konstantynowie przy ul.Letniskowej 24
zapisanej w księdze wieczystej w WKW SR Pabianice KW LD1P/00017799/6
7/24 udziału w nieruchomości oszacowana jest na kwotę 119.400,00 zł
Cena wywołania wynosi 79.600,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest dokonać
wpłaty rękojmi w kwocie 11.940,00 zł na konto Komornika nr:
24 1020 3437 0000 1602 0018 0620 w PKO BP S.A O/Pabianice
najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

o godz.11:45

niewydzielonego udziału 7/24 należącego do Magdaleny Marianny Gaweł
w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym położonej
Konstantynowie przy ul.Letniskowej 24
zapisanej w księdze wieczystej w WKW SR Pabianice KW LD1P/00017799/6
7/24 udziału w nieruchomości oszacowana jest na kwotę 119.400,00 zł
Cena wywołania wynosi 79.600,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest dokonać
wpłaty rękojmi w kwocie 11.940,00 zł na konto Komornika nr:
24 1020 3437 0000 1602 0018 0620 w PKO BP S.A O/Pabianice
najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Nieruchomość można oglądać 2 tygodnie przed licytacją ; w tych też dniach można oglądać akta egzekucyjne znajdujące się w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Justyna Moszczyńska

POBIERZ OPERAT

2.2.2022 11:00 (ul. Nałkowskiej 3, Konstantynów Łódzki)

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Justyna Moszczyńska Kancelaria
Komornicza nr VI w Pabianicach zawiadamia,
że w dniu 02.02.2022r. o godz. 11:00
w Sądzie Rejonowym w Pabianicach,ul.Partyzancka 105, sala Nr VI-VIII
odbędzie się

I  L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej
piętrowym z poddaszem użytkowym położony w
Konstantynowie Łódzkim przy ul.Nałkowskiej 3
na działce o numerze ewidencyjnym 384/2 o powierzchni 0,0358ha
zapisanej w księdze wieczystej w WKW SR w Pabianicach KW LD1P/00019289/2
należącej do dłużnika: Białecki Piotr Jerzy
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 393.800,00 zł.
Cena wywołania wynosi 295.350,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest dokonać
wpłaty rękojmi w kwocie 39.380,00 zł na konto Komornika nr:
24 1020 3437 0000 1602 0018 0620 w PKO BP S.A O/Pabianice
najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Nieruchomość można oglądać 2 tygodnie przed licytacją; w tych też dniach można oglądać akta egzekucyjne znajdujące się w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji. Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Justyna Moszczyńska

POBIERZ OPERAT

FORMULARZ KONTAKTOWY

12 + 1 =