KOMORNIK SĄDOWY

przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Justyna Moszczyńska Kancelaria Komornicza nr VI w Pabianicach
KONTAKTRODO

KAncelaria Komornicza nr vi
w pabianicach

Kancelaria objęta po odwołanym Komorniku Sądowym Gabrielu Pietrasiku

 

ul. Warszawska 44/50
95-200 Pabianice

kontakt

telefony

tel./fax (42) 215 43 81
781 287 900

 

czynne w godzinach
11.00-13.30

we wtorki w godzinach
10.00-16.00

 

 

 


Adres

ul. Warszawska 44/50
95-200 Pabianice
(dawny budynek Pabii, wejście od zewnątrz po lewej stronie)

Godziny pracy


od poniedziałku do piątku

od godziny 9.00 do 14.00


we wtorki

od godziny 9.00 do 16.00

 

przyjęcia interesantów
od godziny 10.30 do 16.00

rachunek bankowy

Pko bp s.a. O/Pabianice

24 1020 3437 0000 1602 0018 0620

INNE

NIP KANCELARII

7311870793

regon KANCELARII

389455549

ZAKRES TERYTORIALNY

MIASTA

PABIANICE

KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

GMINA KSAWERÓW

DĄBROWA

KSAWERÓW

NOWA GADKA

NOWA WOLA

RYPUŁTOWICE

WOLA ZARADZYŃSKA

WOLA ZARADZ. KOLONIA

GMINA KONSTANTYNÓW

MIROSŁAWICE

BECHCICE

JÓZEFÓW

ŻABICZKI

IGNACEW

SREBRNA

JÓZEFÓW NOWY

DĄBROWA

KONSTATYNÓW ŁÓDZKI

GMINA PABIANICE

PABIANICE

BYCHLEW

RYDZYNY

HERMANÓW

KAROLEW

TERNIN

WŁADYSŁAWÓW

JADWININ

JANOWICE

KLIMKOWIZNA

PIĄTKOWISKO

PETRYKOZY

SZYNKIELEW

KUDROWICE

GÓRKA PABIANICKA

ŚWIĄTNIKI

MAJÓWKA

KONIN

GORZEW

PORSZEWICE

OKOŁOWICE

WOLA ŻYTOWSKA

ŻYTOWICE

WYSIERADZ

PAWLIKOWICE

 

GMINA RZGÓW

RZGÓW

BRONISIN

BRONISIN DWORSKI

CZYŻEMINEK

GOSPODARZ

BABICHY

TADZIN

GRODZISKO

GUZEW

HUTA WISKICKA

KALINKO

PRAWDA

ROMANÓW

KONSTANTYNA

GADKA STARA

STAROWA GÓRA

KALINO

GMINA DŁUTÓW

BUDY DŁUTOWSKIE

CZYŻEMIN

DĄBROWA

DŁUTÓW

DŁUTÓWEK

DRZEWOCINY

HUTA DŁUTOWSKA

JASTRZĘBIENIEC

LESIENIEC

LESZCZYNY DUŻE

LESZCZYNY MAŁE

ŁAZISKA

MIERZĄCZKA DUŻA

ORZK

PAWŁÓWEK

BORKOWICE

PIĘTKÓW

REDOCINY

STOCZKI-PORĄBKI

ŚLĄDKOWICE

TĄŻEWY

ŚWIERCZYNA

KOCIOŁKI LAS

DOSTĘPNE SYSTEMY INFORMATYCZNE

EKW

PUE ZUS

CEPIK2

OGNIVO

EPUAP

EPU

EPO

GEOPORTAL

• PESELNET

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO WOBEC DŁUŻNIKÓW

1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Justyna Moszczyńska Kancelaria Komornicza, z siedzibą w Pabianicach (95-200), przy ul. Warszawskiej 44/50, REGON: 389455549, NIP: 7311870793

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych

W celu należytej ochrony danych osobowych i sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iod@komornikpabianice.pl

3. Cele przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zgodnie z treścią ustawy o komornikach sądowych, kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisów innych ustaw odnoszących się do prowadzenia postępowań egzekucyjnych;

– wykonania zadań obejmujących prowadzenie urządzeń ewidencyjnych kancelarii komornika oraz dokumentowania przebiegu egzekucji;

– celów archiwalnych na podstawie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych;

4. Podstawa Prawna

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.

5. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania egzekucyjnego, a także po zakończeniu postępowania, na podstawie art. 37a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz § 8 i § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r., w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych przez okres 10 lat dla dokumentacji kategorii A oraz 5 lat dla dokumentacji kategorii B, liczonego od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zakończono postępowanie lub zamknięto urządzenia ewidencyjne.

6. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

– podmioty zewnętrzne, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora;

– podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora;

na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;

– osobom, podmiotom i instytucją wymienionym w przepisach ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, kodeksu postępowania cywilnego i w innych aktach prawnych odnoszących się do prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

7. Prawa podmiotu danych

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8. Podanie danych osobowych

Podanie danych przez dłużnika, który został wezwany przez komornika jest wymagane przepisem ustawy tj. z art. 801 ze zn. 1 kodeksu postępowania cywilnego. Za złożenie fałszywego oświadczenia dłużnik ponosi odpowiedzialność karną, a w razie niezłożenia wykazu majątku wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika. Przepisy art. 913 § 1, art. 916, art. 917, art. 9181, art. 919, art. 1053 § 2 kodeksu postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio, z tym że postanowienie o ukaraniu dłużnika grzywną wydaje komornik. O przymusowym doprowadzeniu dłużnika albo zastosowaniu aresztu nieprzekraczającego miesiąca orzeka sąd na wniosek komornika.

9. Informacje o źródle danych

Pani/Pana dane osobowe gromadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami, także od innych niż dłużnik podmiotów (art.761 kodeksu postępowania cywilnego, a także m.in. od wierzyciela, świadków prowadzonych czynności), informacje pozyskiwane są w oparciu o uregulowania prawne, którym podlega komornik sądowy.

WNIOSKI DO POBRANIA

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

Wniosek zgodny ze wzorem z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o wszczęcie egzekucji kierowanego do komornika

Wniosek niezbędny do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, który należy po wypełnieniu złożyć w kancelarii wraz z tytułem wykonawczym (tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności).

  POBIERZ

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI O ALIMENTY

Wniosek niezbędny do wszczęcia postępowania egzekucyjnego o alimenty, który należy po wypełnieniu złożyć w kancelarii wraz z tytułem wykonawczym (tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności).

  POBIERZ

WNIOSEK O POSZUKIWANIE MAJĄTKU

Wniosek należy wypełnić jeśli wierzyciel chce zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.

  POBIERZ

WZÓR SKARGI NA CZYNNOŚCI KOMORNIKA

Skargę należy wypełnić oraz przesłać do kancelarii komornika.

  POBIERZ

FORMULARZ KONTAKTOWY

7 + 14 =