O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Justyna Moszczyńska Kancelaria
Komornicza nr VI w Pabianicach zawiadamia,
że w dniu 3.02.2023r. o godz. 13:30
w Sądzie Rejonowym w Pabianicach,ul.Partyzancka 105, sala Nr VII
odbędzie się

I L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej (lokalu mieszkalnego oraz własność części
działki, budynku, urządzeń) położonej w:
Konstantynowie Łódzkim przy ul.Łaskiej 1 m 14
zapisanej w księdze wieczystej w Wydziale Ksiąg Wieczystych
Sądu Rejonowego w Pabianicach pod nr KW LD1P/00026976/7,
a należącej do dłużnika: GOLIS MARIUSZ
Nieruchomość lokalowa oszacowana jest na kwotę 80.000,00 zł.
Cena wywołania wynosi 60.000,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest dokonać
wpłaty rękojmi w kwocie 8.000,00 zł na konto Komornika nr:
24 1020 3437 0000 1602 0018 0620 w PKO BP S.A O/Pabianice
najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Nieruchomość można oglądać 2 tygodnie przed licytacją;
w tych też dniach można oglądać akta egzekucyjne znajdujące się w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

POBIERZ OPERAT