O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Justyna Moszczyńska
Kancelaria Komornicza nr VI w Pabianicach
zawiadamia, że w dniu 28.09.2023r. o godz. 11:30
w Sądzie Rejonowym w Pabianicach,ul.Partyzancka 105, sala Nr VI-VIII odbędzie się

I LICYTACJA
1/2 udziału w NIERUCHOMOŚCI

położonej w miejscowości Grodzisko, gm.Rzgów) będącej własnością: Klabikowska Anna,
dla której jest urządzona księga wieczysta o numerze KW LD1P/00010694/1 (dz.342)
1/2 udziału w nieruchomości oszacowana jest na kwotę 235 000,00 zł.
Cena wywołania wynosi 176 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest dokonać wpłaty rękojmi w kwocie 23 500,00 zł na konto Komornika nr:
24 1020 3437 0000 1602 0018 0620 w PKO BP S.A O/Pabianice
najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Nieruchomość można oglądać 2 tygodnie przed licytacją; w tych też dniach można oglądać akta egzekucyjne znajdujące się w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

POBIERZ OPERAT