O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Justyna Moszczyńska
Kancelaria Komornicza nr VI w Pabianicach
na podstawie art. 9864§3k.p.c.

zawiadamia, że 28.09.2023r. godz. 12:00

na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się

II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

położonej w Konstantynowie przy ul.Dąbrowa 9 będącej własnością dłużnika: Fisiak Marcin
dla której jest urządzona księga wieczysta o numerze KW LD1P/00019907/1
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się
w dniu 05.10.2023r. o godz. 12:00

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 127 500,00 zł.
Cena wywołania wynosi 85 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest dokonać wpłaty rękojmi w kwocie
12 750,00 zł na rachunek bankowy komornika
24 1020 3437 0000 1602 0018 0620 (PKO BP S.A O/Pabianice)
najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Za datę złożenia rekojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant obowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu : PESEL, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego , oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Licytant, który nabędzie nieruchomość jest obowiązany do uiszczenia w Urzędzie Skarbowym właściwym miejscowo podatku PCC. Zgodnie z przepisem 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać 2 tygodnie przed licytacją; w tych też dniach można oglądać akta egzekucyjne znajdujące się w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji. Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Z ogólnymi warunkami użytkowania systemu e-licytacje można się zapoznać pod adresem:
https://e-licytacje.komornik.pl/rules

Przystąpienie do przetargu wymaga uprzedniego utworzenia konta dla Użytkownika
( w tym podania danych wymaganych przepisami prawa) oraz uiszczenia rękojmi.
Techniczne zgłoszenie do przetargu Użytkownik zobowiązany jest zrealizować przed terminem rozpoczęcia Licytacji Elektronicznej poprzez kliknięcie dedykowanego przycisku „Przystąp do e-licytacji” umieszczonego w Witrynie na podstronie dla danej Licytacji Elektronicznej.

POBIERZ OPERAT