O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Justyna Moszczyńska Kancelaria
Komornicza nr VI w Pabianicach zawiadamia,

że w dniu 4.10.2023r. o godz. 10:30

w Sądzie Rejonowym w Pabianicach, ul.Partyzancka 105, sala Nr VI-VIII
odbędzie się

II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul.Bocznej 17
będącej własnością: Jarczewski Arkadiusz, Jarczewska Aneta, dla której jest urządzona księga wieczysta KW LD1P/00027202/8 (dz.nr 114/16, 114/17, 114/19)

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 884 000,00 zł.
Cena wywołania wynosi 589 333,33 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest dokonać
wpłaty rękojmi w kwocie 88 400,00 zł na konto Komornika nr:
24 1020 3437 0000 1602 0018 0620 w PKO BP S.A O/Pabianice
najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Nieruchomość można oglądać 2 tygodnie przed licytacją; w tych też dniach można oglądać akta egzekucyjne znajdujące się w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

POBIERZ OPERAT