O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Justyna Moszczyńska
Kancelaria Komornicza nr VI w Pabianicach na podstawie art. 9864§3k.p.c.
zawiadamia, że 21.06.2024r. godz.12:00

na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się

II LICYTACJA 1/2 udziału w NIERUCHOMOŚCI

położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul.8 MARCA 34-34A będącej własnością: POŹNIAK ROBERT, dla której jest urządzona księga wieczysta o numerze KW LD1P/00052593/9
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się

w dniu 28.06.2024r. o godz. 12:00

Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postapienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze potapienie, termin zakończenia przetagu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu,
gdy ustaną postapienia. 1/2 udziału w nieruchomości oszacowana jest na kwotę 189 000,00 zł.
Cena wywołania wynosi 126 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest dokonać wpłaty rękojmi w kwocie 18 900,00 zł
na rachunek bankowy komornika 24 1020 3437 0000 1602 0018 0620 (PKO BP S.A O/Pabianice)
najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rekojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant obowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu : PESEL, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego , oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Licytant, który nabędzie nieruchomość jest obowiązany do uiszczenia w Urzędzie Skarbowym właściwym miejscowo podatku PCC. Zgodnie z przepisem 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać 2 tygodnie przed licytacją; w tych też dniach można oglądać akta egzekucyjne znajdujące się w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji. Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Z ogólnymi warunkami użytkowania systemu e-licytacje można się zapoznać pod adresem: https://e-licytacje.komornik.pl/rules

Przystąpienie do przetargu wymaga uprzedniego utworzenia konta dla Użytkownika (w tym podania danych wymaganych przepisami prawa) oraz uiszczenia rękojmi. Techniczne zgłoszenie do przetargu Użytkownik zobowiązany jest zrealizować przed terminem rozpoczęcia Licytacji Elektronicznej poprzez kliknięcie dedykowanego przycisku „Przystąp do e-licytacji” umieszczonego w Witrynie na podstronie dla danej Licytacji Elektronicznej.

POBIERZ OPERAT