O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Justyna Moszczyńska Kancelaria
Komornicza nr VI w Pabianicach
zawiadamia,

że w dniu 29.05.2024 r. o godz.9:30

w Sądzie Rejonowym w Pabianicach,ul.Partyzancka 105, sala Nr VI-VIII
odbędzie się

I LICYTACJA

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
położonego w Pabianicach przy ul.Moniuszki 157 m 31
będącej własnością: Banaś Piotr
dla której jest urządzona księga wieczysta o numerze KW LD1P/00046277/3
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oszacowane jest na kwotę
169 000,00 zł.

Cena wywołania wynosi 126 750,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest dokonać
wpłaty rękojmi w kwocie 16 900,00zł na konto Komornika nr:
24 1020 3437 0000 1602 0018 0620 w PKO BP S.A O/Pabianice
najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Nieruchomość można oglądać 2 tygodnie przed licytacją; w tych też dniach można oglądać akta egzekucyjne znajdujące się w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji. Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

POBIERZ OPERAT