O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Justyna Moszczyńska
prowadząca Kancelarię Komorniczą nr VI w Pabianicach zawiadamia,
że w dniu 2022-09-28r. o godz.10:00
w Sądzie Rejonowym w Pabianicach,ul.Partyzancka 105, sala Nr VI-VIII
odbędzie się

I  L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym
jednopiętrowym wolnostojącym z poddaszem częściowo użytkowym
położonym w Kolonia Wola Zaradzyńska przy ulicy Sosnowej 27 (wg
treści księgi wieczystej nieruchomość położona przy ulicy Hanki
Sawickiej) działka o numerze ew. 577/4 o powierzchni 0,0983ha
zapisanej w księdze wieczystej w V Wydziale Ksiąg Wieczystych
Sądu Rejonowego w Pabianicach pod nr KW LD1P/00021526/3.
Należącej do dłużnika: Ruzik Czesław

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 675 000,00 zł.
Cena wywołania wynosi 506 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest dokonać
wpłaty rękojmi w kwocie 67 500,00 zł na konto Komornika nr:
24 1020 3437 0000 1602 0018 0620 w PKO BP S.A O/Pabianice
najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Nieruchomość można oglądać 2 tygodnie przed licytacją; w tych też dniach można oglądać akta egzekucyjne znajdujące się w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

POBIERZ OPERAT