O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Justyna Moszczyńska Kancelaria
Komornicza nr VI w Pabianicach zawiadamia,
że w dniu 14.12.2023r. o godz.10:00

w Sądzie Rejonowym w Pabianicach,ul. Partyzancka 105, sala Nr VI-VIII
odbędzie się
I LICYTACJA 1/2 udziału w NIERUCHOMOŚCI
położonej w: Konstantynowie Łódzkim przy ul.Wrzosowej 5A
będącej własnością: Kępski Ryszard
dla której jest urządzona księga wieczysta o numerze KW LD1P/00020105/9
1/2 udziału w nieruchomości oszacowana jest na kwotę 297 100,00 zł.
Cena wywołania wynosi 222 825,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest dokonać wpłaty rękojmi w kwocie 29 710,00 zł na konto Komornika nr:
24 1020 3437 0000 1602 0018 0620 w PKO BP S.A O/Pabianice
najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Nieruchomość można oglądać 2 tygodnie przed licytacją; w tych też dniach można oglądać akta egzekucyjne znajdujące się w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

POBIERZ OPERAT