03.02.2023, 13:30 (ul. Łaska 1/14, Konstantynów Łódzki)

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Justyna Moszczyńska Kancelaria
Komornicza nr VI w Pabianicach zawiadamia,
że w dniu 3.02.2023r. o godz. 13:30
w Sądzie Rejonowym w Pabianicach,ul.Partyzancka 105, sala Nr VII
odbędzie się

I L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej (lokalu mieszkalnego oraz własność części
działki, budynku, urządzeń) położonej w:
Konstantynowie Łódzkim przy ul.Łaskiej 1 m 14
zapisanej w księdze wieczystej w Wydziale Ksiąg Wieczystych
Sądu Rejonowego w Pabianicach pod nr KW LD1P/00026976/7,
a należącej do dłużnika: GOLIS MARIUSZ
Nieruchomość lokalowa oszacowana jest na kwotę 80.000,00 zł.
Cena wywołania wynosi 60.000,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest dokonać
wpłaty rękojmi w kwocie 8.000,00 zł na konto Komornika nr:
24 1020 3437 0000 1602 0018 0620 w PKO BP S.A O/Pabianice
najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Nieruchomość można oglądać 2 tygodnie przed licytacją;
w tych też dniach można oglądać akta egzekucyjne znajdujące się w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

POBIERZ OPERAT

08.02.2023, 13:00 (Starowa Góra, ul. Jana III Sobieskiego 10)

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Justyna Moszczyńska Kancelaria
Komornicza nr VI w Pabianicach na podstawie treści art. 9864§ 3 zawiadamia, że
w dniu 8.02.2023r. o godz. 13:00.
na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się

I  LICYTACJA

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym wolnostojącym parterowym
z poddaszem użytkowym i strychem nieużytkowym położonej w Starowej Górze przy ulicy Jana III Sobieskiego 10 /działka nr 49/33 o powierzchni 0,0493ha oraz
nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy nie oddanym do użytkowania położonej w Starowej Górze przy ulicy Jana III Sobieskiego 10/działka 49/34 o powierzchni 0,0390ha będącej własnością Pani Krystyny Krawczyk

Nieruchomości stanowią jedną gospodarczą i funkcjonalną całość dla których Sąd Rejonowy
w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach
KW LD1P/00027138/8 (dz.nr 49/33) i KW LD1P/00056456/5 (dz.nr 49/34)

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 15.02.2023r. o godz. 13:00

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 460.800,00 zł.
Cena wywołania wynosi 345.600,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest dokonać wpłaty rękojmi w kwocie 46.080,00 zł
na konto Komornika nr: 24 1020 3437 0000 1602 0018 0620 w PKO BP S.A O/Pabianice
najpóźniej na dwa dni poprzedzające licytację.

Za datę złożenia rekojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.
Wraz z rękojmią licytant obowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu : PESEL, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nieruchomośc zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego , oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Licytany, który nabędzie nieruchomośc jest obowiązany do uiszczenia w Urzędzie Skarbowym właściwym miejscowo podatku PCC.

Zgodnie z przepisem 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Nieruchomość można oglądać 2 tygodnie przed licytacją; w tych też dniach można oglądać akta
egzekucyjne znajdujące się w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji. Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

POBIERZ OPERAT

POBIERZ UZUPEŁNIENIE

09.02.2023, 13:45 (gm. Rzgów, Bronisin Dworski)

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Justyna Moszczyńska Kancelaria
Komornicza nr VI w Pabianicach zawiadamia,
że w dniu 9.02.2023 r. o godz. 13:45
w Sądzie Rejonowym w Pabianicach,ul.Partyzancka 105, sala Nr VI-VIII
odbędzie się

I  L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w
Bronisinie Dworskim, gm. Rzgów
zapisanej w księdze wieczystej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego w Pabianicach pod nr KW LD1P/00052330/8 (dz.nr 48/9),
a należącej do dłużnika: Półrolnik Marcin
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 904.000,00 zł.
Cena wywołania wynosi 678.000,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest dokonać
wpłaty rękojmi w kwocie 90.400,00 zł na konto Komornika nr:
24 1020 3437 0000 1602 0018 0620 w PKO BP S.A O/Pabianice
najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Nieruchomość można oglądać 2 tygodnie przed licytacją; w tych też dniach można oglądać akta egzekucyjne znajdujące się w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

POBIERZ OPERAT

FORMULARZ KONTAKTOWY

4 + 11 =